Home >> S?n ph?m >> C?N C?U L?P TRêN BOONG TàU KI?U YQ

C?N C?U L?P TRêN BOONG TàU KI?U YQ

 

 

   C?n c?u l?p trên boong tàu, s?c nâng 5t – 50t

Thuy?t minh k? thu?t:

  • S?c nâng: t? 5t – 50 t?n
  • C?n c?u l?p trên boong tàu là lo?i c?n c?u thay ??i t?m v?i b?ng xi-lanh d?u, ???c thi?t k? chuyên ?? b?c x?p m?t cách an toàn và hi?u qu? cho các lo?i tàu ch? hàng thông d?ng và tàu v?n chuy?n. Có th? b?c x?p các lo?i hàng ki?n l?n, n?p boong tàu …C?n c?u ???c l?p trên boong tàu nh? tr? quay g?n trên thân tàu, có kh? n?ng ch?u ??ng m?a gió và sóng. Khi tàu nghiêng chi?u ngang 50 ho?c nghiêng chi?u d?c 20, c?n c?u v?n làm vi?c bình th??ng ???c.
  • Lo?i c?n c?u này d?n ??ng hoàn toàn b?ng th?y l?c và thay ??i bán kính làm vi?c b?ng xi-lanh d?u, có th? ?i?u t?c vô c?p. Có th? ?i?u khi?n b?ng ?i?n, th?y l?c và b?ng tay, quay ???c 3600.